مراحل کانال یابی و مرتب کردن کانال های تلویزیون panasonic