خطوط در تصویر تلویزیون

علت ظاهر شدن خطوط در تصویر تلویزیون چیست ؟