پیچیدن صدا در تلفن

علت پیچیدن صدا در تلفن پاناسونیک چیست؟