آزاد نشدن خط شهری در تلفن سانترال

آزاد نشدن خط شهری در تلفن سانترال